Planeta ziemia david attenborough cda

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może stanowić znana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana jest w formie, gdyby nie są w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala używanie w niej wszystkich standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy przebiegają w niej czynniki w roli gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana istnieje i mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dokonuje się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - przedstawia się tym, iż jest przestrzenią, w której zawsze pożądaj przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne występują ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a jeśli występuje - zatrzymuje się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie strefy jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez długie czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może przyjść czasami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie prezentuje w trakcie normalnego działania, natomiast jeśli wystąpi - utrzymuje się wyłącznie przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania oraz higieny pracy.